Brewed by Good People
 
 

פאבו זה קודם כל בירה טובה. טובה מאוד אפילו. בירה שעושה טוב. טוב מאוד אפילו...

אבל פאבו זה לא רק בירה. פאבו זה רוח, זה היצר החברתי. תקראו לזה "הדוניזם-אלטרואיזם-אקטיביסטי" אם תרצו. אבל למה שתרצו לקרוא לזה ככה? בייחוד כשכבר יש לזה שם. קוראים לזה פאבואיזם.